ThermacellANVÄNDARINSTRUKTIONER – PORTABEL THERMACELL

Dessa instruktioner gäller Portabel Thermacell.

För instruktioner gällande Thermacell Lanterna klicka här.

 

Instruktioner för Portabel Thermacell

 

Bild 1 Ta fram mattan med myggmedel ur förpackningen. En matta med myggmedel är konstruerad att vara upp till 4 timmar. Mattorna har en blå färg då de är obrukade men då de brukas skiftar färgen till vit då den aktiva substansen tagit slut, mattan måste då bytas ut.

instruktioner portabel ThermacellBild 2 Tillse att ”ON/OFF”-reglaget som reglerar gasflödet står i ”OFF”-läge, skjut sedan in mattan bakom gallret. När mattan skall bytas ställ ”ON/OFF”-reglaget i ”OFF”-läge, låt sedan apparaten svalna fullständigt. Den förbrukade mattan trycks sedan ut genom att den nya mattan skjuts in.

Bild 3 Avlägsna locket på apparaten tillika toppen på gaspatronen.

 

Bild 4 Skut in gaspatronen på avsedd plats, skruva sedan fast den genom att skruva medsols tills motstånd uppstår. Placera därefter tillbaka locket på sin plats. En gaspatron från ThermaCELL varar i upp till 12 timmar. En kontroll av aktuell gasnivå kan enkelt göras genom att apparaten lyfts från upprätt position så att avläsning av gasnivån kan ske på baksidanävndarinstruktioner thermacellan. Byte av gaspatron sker då nivån är mycket låg eller då patronen är tom.


Bild 5
Myggskyddet på din ThermaCELL aktiveras då du öppnar ventilen till gaspatronen genom att ställa ”ON/OFF”-reglaget i ”ON”-läge.

Bild 6 Avvakta därefter 5-10 sekunder och tryck sedan ned ”START”-knappen till gaständningen 3-5gånger i snabb följd.

Bild 7 Är myggskyddet aktiverat framgår det av ett glödande sken från linsen högst upp. Om glöd saknas kontrollera då att apparaten är aktiverad genom att ON/OFF”-reglaget är i ”ON”-läge samt att gaspatronen är helt satt i sin position. Kontrollera även bränslenivån i gaspatronen. Om gaspatronen är tom eller har en låg nivå av kvarvarande gas skall apparaten stängas av och ett byte av gaspatron skall ske. Upprepa steg 4 till 7.


Bild 8
När apparaten inte längre ska användas skall gasflödet stängas av genom att föra ON/OFF”-reglaget i ”OFF”-läge. Låt därefter apparaten svalna fullständigt innan den ställs undan.

För optimalt resultat: Bäst effekt uppnås om apparaten får vara aktiverad 10-30 minuter beroende på omgivning. Produkten är avsedd att användas för utomhusbruk och får inte användas i tält eller i andra slutna rum. Apparatens optimala funktion nås i omgivningar med minimal vind. En apparat täcker 20m2 men om du önskar täcka en större yta kan flera apparater användas.

Våra mattor varar upp till 4 timmar och våra gaspatroner har en varar motsvarande i 12 timmar. Mattorna har en blå färg då de är obrukade men då de brukas skiftar färgen till vit då den aktiva substansen tagit slut, mattan måste då bytas ut. Under användning kan rökutveckling uppstå, detta år dock normalt men våra apparater eller mattor skall inte utsättas för regn.

Viktigt: Apparaten skall vara placerad på en plan yta med dess värmeelement placerat uppåt. Vid användning får inte apparaten övertäckas. Rengöring av apparaten får endast ske när den är avstängd och avsvalnad. Om produkten används på annat sätt än det föreskrivna kan detta resultera i högre koncentrationer av preparatet vilket i sin tur kan verka irriterande. I händelse av exponering av höga koncentrationer rekommenderas frisk luft och vila. Vid förtäring drick vatten eller mjölk samt kontakta läkare.

Produktens värmeelement får inte vidröras då den används då snabb värmeutveckling uppstår. Endast, för produkten avsedda ThermaCELL-mattor får användas i produkten. Gaspatroner av andra fabrikat fungerar inte i produkten. Vid skada eller undermålig funktion till följd av felaktig användning eller bruk av patroner eller mattor av andra fabrikat än ThermaCELL avsäger sig säljaren ansvaret.

Då apparaten inte används ska den, tillsammans med eventuella oanvända mattor och gaspatroner, förvaras svalt och tort i slutna förpackningar. Apparanten och dess innehåll är att betrakta som farligt avfall och skall inlämnas till auktoriserade avfallsdeponeringsstationer. Öppnade mattförpackningar tillika förbrukade mattor får inte återanvändas.

SE UTBUD AV THERMACELL